Årsrapport Asgaard Group A/S

Regnskabsåret 2014/15 har været præget af, at vi har fået opsagt 3 betydelige lejemål, herunder koncernens hidtil største lejemål på ca. 8.000 m2 i ejendommen Valhøjs Allé 174-176, Rødovre, hvilket har medført en negativ værdiregulering af koncernens investeringsejendomme på t.DKK 28.036. Store dele af denne negative værdiregulering vil dog, alt andet lige, blive genindvundet, når lejemålene igen udlejes.

På den positive side tæller, at vi har fået udlejet 2.600 m2 i ejendommen Lyskær 13A, Herlev, der herefter er fuldt udlejet. Desuden har vi opført sidste etape af Kastaniehaven, Holbæk, der er afleveret planmæssigt medio november 2015 og allerede er tæt på fuldt udlejet.

Samtidig har en positiv (urealiseret) kursudvikling i koncernens beholdning af børsnoterede aktier bidraget med et overskud på t.DKK 2.574.

Dagsværdireguleringerne af koncernens ejendomme var – set under ét – negative med t.DKK -26.846.

Koncernen realiserer således et negativt koncernresultat før skat på t.DKK -23.935.

Uanset at det negative resultat, som det fremgår, primært skyldes værdireguleringer af ejendomsporteføljen, som følge af forøget tomgang, må det karakteriseres som utilfredsstillende.

Hent rapporten her